فرهنگ و آموزش

منابع دکتری مدیریت آموزشی
نویسنده : زمان اژدری - ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٤/٢۱
 

برای  زبان

 تافل رهنما    تالیف ابراهیم نظری  تیموری  دانشگاه لرستان ( حجیم و جلد زرد)

 2700 آزمون ( واژگان برای تافل) خودآموز دکتر علیرضا و حسن جلالی

 

منابع برای دکتری مدیریت آموزشی

 

مدیریت آموزشی : تئوری ،تحقیق ( هوی و میسکل) دکتر میر محمد میر عباس زاده( دانشگاه ارومیه)

مدیریت آموزشی :      مفاهیم و تئوری ( لورنز و اورنشتاین)            دکتر محمد علی فرنیا

مدیریت منابع انسانی                                          ناصر میر سپاسی

مدیریت رفتار سازمانی                                       (مورهد و گریفین)

رفتار سازمانی        ( استیفن رابینز)                     پارساییان -  اعرابی

آمار و احتمالات کاربردی                                     علی دلاور

روش تحقیق در علوم تربیتی                                ( بورگ و گال)    دکتر نصر اصفهانی

استدلال آماری                                                        کیامنش

اقتصاد آ.پ:  عمادزاده

 بودجه: داود صالحی

رفتار سازمانی در آموزش و پرورش(آونز)  دکتر قربانعلی  سلیمی